การทดสอบบุคลิกภาพเชิงวัตถุวิสัย
(Objective Personality Tests) แบบทดสอบจำพวกนี้
มีโครงสร้างที่แน่นอนและมีการทำให้ได้มาตรฐาน ลักษณะ
เด่นของแบบทดสอบเชิงวัตถุวิสัยคือการมีโครงสร้างที่
ชัดเจน (structure) เช่น ภาษาที่ใช้ในการตั้งคำถามมี
ลักษณะที่รัดกุมและชัดเจน ไม่กำกวม คำตอบแต่ละแบบมี
แนวทางการให้คะแนนไว้แน่นอน ได้แก่ Minisota
Multiphasic Inventory (MMPI) และ California Personality
Inventory (CPI)