โทรศัพท์ : ๐๕๓-๒๑๓ ๕๓๓
E-mail : chamlongclinic@gmail.com
๖๖/๒ ถนนอินทวโรรส, โค้งหลังวัดพระสิงห์,  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
จันทร์ – ศุกร์  ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
เสาร์  ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.